Privacyverklaring

Dit is het privacystatement van Topicus B.V., gevestigd aan de Singel 25, 7411 HW te Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08136220. Topicus houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Hieronder leest u meer over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat uw rechten zijn.


Verwerking persoonsgegevens en doeleinden


Bij gebruikmaking en het bezoek van de website www.espoedmoetnu.nl verwerkt Topicus de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden

Om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoeken, verwerken wij:


  • wanneer u via het contact- of bel-me-terug formulier op onze website contact met ons zoekt: uw naam, uw (e-mail)adres, telefoonnummer, en eventuele andere (persoons)gegevens die u met ons deelt, waaronder uiteraard uw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van uw opmerking te kunnen nemen, met u in contact te treden en u van het verloop van de behandeling van uw opmerking op de hoogte te houden.


Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan uw verzoeken voldoen. In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:


  • naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Topicus daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.


Derden

Uw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van het hierboven genoemde doel, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Topicus ingeschakelde hostingpartijen en data-analysebedrijven.

De door Topicus ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Topicus verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Uw gegevens zijn opgeslagen op een server in Nederland[16] .[17] [18]


Bewaartermijn

Topicus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dat zal in ieder geval na AANTAL MAANDEN [19] [20] [SK21] zijn nadat uw verzoek is afgehandeld, tenzij u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen uw gegevens voor dat doel langer worden bewaard.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.


Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus te waarborgen.


Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Ook heeft u, in bepaalde gevallen, het recht om Topicus te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kunt bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op uw specifieke situatie ziet.

U kunt uw eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus, via onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Topicus B.V.

Singel 25

7411 HW Deventer

Telefoon: +31 570 662 662

E-mail: info@topicus.nl


Vragen, klachten en wijziging van dit statement

Indien u nog vragen mocht hebben over dit Privacystatement, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

U heeft het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Topicus. Deze klacht kunt u indienen bij Topicus zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien wijziging van dit Privacy- en cookiestatement nodig mocht zijn, dan vindt u op onze website altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op donderdag 24 mei 2018.